Algemene Verkoopsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen de klant en de BVBA JE CONSTRUCT.

Door gebruik te maken van deze diensten aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden , waarvan hij erkent hiervan voorafgaandelijk kennis te hebben genomen.

De naam en het logo van de BVBA JE CONSTRUCT, alsook de namen of logo’s van andere firma ‘s op de website te vinden merken of diensten, zijn namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten in de meest ruime zin van het woord .

Het gebruiks- en kopieerrecht alsook alle andere intellectuele rechten die verband houden met deze site zijn het exclusieve eigendom van de BVBA JE CONSTRUCT. In geval van een reservering aanvaardt de klant uitdrukkelijk volgende voorwaarden.

1.  Afbeeldingen op de website zijn louter decoratief en hebben geen contractuele waarde en zijn niet bindend voor de BVBA JE CONSTRUCT. Deze kunnen producten of goederen bevatten welke niet op het eindproduct voorkomen en de bestelde goederen kunnen producten of goederen bevatten welke niet op de foto voorkomen. De BVBA JE CONSTRUCT kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.

2.  De verkoper biedt doe het zelf pakketten aan in de sector van metaal, poorten, afsluitingen, balustrades, enz.De koper zal op eigen kosten risico en verantwoordelijkheid instaan voor de opgave van de juiste maten, kleuren, afmetingen, contouren enz. zonder dat de verkoper zal instaan voor een nameting of controle hiervan , en zonder dat enige missing ter zake kan aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst;

3.  De beschrijving op de website wordt bij het voorbereiden van de bestelling zoveel mogelijk gevolgd. Ondanks dat de dienst al het mogelijk doet om de door de klant gereserveerde goederen tijdig te verzamelen, kan het mogelijk zijn dat wegens tekorten of overmacht bepaalde producten of goederen niet aanwezig zijn en vervangen of weggelaten worden. De BVBA JE CONSTRUCT kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.

4.  De BVBA JE CONSTRUCT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging in de voorbereiding of niet-voorbereiding van het geheel van bestelde goederen. De BVBA JE CONSTRUCT engageert zich ertoe om in dat geval contact op te nemen met de klant en de klant de mogelijkheid te laten om zijn reservatie volledig of deels te annuleren indien hierdoor de bestelde goederen in essentie niet kunnen worden geleverd.

5.  De klant betaalt de prijs die geldt op dag van reservatie, behoudens affichagefouten. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele waarborgen. Deze worden ten minste voor het moment van betaling medegedeeld aan de klant. Er worden geen promoties of kortingen aanvaardt op de betaling, tenzij deze uitgegeven door de BVBA JE CONSTRUCT op voorwaarde dat zij geldig zijn op het moment van de betaling. De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten met betrekking tot informatie op de site, inclusief maar niet-limitatief fouten met betrekking tot prijzen.

6.  De eigenlijke koop komt pas tot stand op het moment dat de klant de producten afhaalt of wanneer de goederen worden geleverd. De producten blijven eigendom van de BVBA JE CONSTRUCT zolang de klant zijn reservatie niet is komen afhalen in de winkel of het afhaalpunt of tot het moment van de levering, én tot algehele betaling is geschiedt.

7.  De klant is bekend met de beperkingen en risico’s van internet, het digitaal en elektronisch verkeer. De klant aanvaardt dat de BVBA JE CONSTRUCT nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan informatica-installaties of andere, door het gebruik van de website als gevolg van voormelde risico’s.

8.  Klachten met betrekking tot de producten of goederen dienen op het moment van afhaling of levering te worden geformuleerd. Vanaf het moment dat de klant de producten of goederen meeneemt, geldt dit als een daad van aanvaarding, en derhalve kunnen deze nooit teruggenomen worden door de BVBA JE CONSTRUCT .De klant heeft nooit recht op enige restitutie van de betaalde bedragen indien de klachten niet geformuleerd zijn zoals in dit artikel vermeldt.

9.  Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, doet deze in geen geval en op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en/of toepasbaarheid van de andere bepalingen.

10.   Het nalaten door de BVBA JE CONSTRUCT van de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van dit algemeen reglement te eisen of in rechte af te dwingen, kan in geen geval en op geen enkele wijze beschouwd worden als het stilzwijgend afstand doen van de rechten waarover de BVBA JE CONSTRUCT beschikt op basis van deze algemene voorwaarden of enige andere wettelijke bepalingen, en verhindert in geen geval en op geen enkele wijze de mogelijkheid de strikte naleving van die bepalingen op een later moment te eisen of in rechte af te dwingen.

De BVBA JE CONSTRUCT behoudt zich het absolute recht voor om toepassing te maken van deze algemene voorwaarden.

11.  De BVBA JE CONSTRUCT behoudt zich steeds het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde zonder enige vorm van voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door het maken van een bestelling na een wijziging, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de nieuwe voorwaarden, waarvan hij aanvaardt hiervan kennis te hebben genomen middels de website.

12.  De BVBA JE CONSTRUCT wijst elke verantwoordelijk af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de dienst van de website.

13.  Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden , de reservaties en alle geschillen dewelke uit deze overeenkomst voortvloeien.

14.  Enkel de rechtbanken van Limburg/Antwerpen afdeling Limburg, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.